Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziedzina nauk społecznych - Psychologia

Wolna Agata

Understanding engagement of language control in bilingual speech production

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 2022-01-13

Plik rozprawy doktorskiej

Promotor/Promotorzy: dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Jakub Szewczyk

Recenzje

Obrona


Data obrony: 2023-11-27 o godz. 10:00

Miejsce obrony: Instytut Psychologii, Ingardena 6, 30-060 Kraków, sala 2.15 oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmViNjg5Y2MtOGViNy00ZTYyLWJhYzctMjQyZWViMzMwMWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5c7a791-073f-4adc-a605-1248218100f4%22%7d

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny oraz zdalny przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrony na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu